Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Konkurs na referat z matematyki PWSZ 2014
NewsyKonkurs matematyczny
Zak³ad Edukacji Matematyczno - Przyrodniczej Instytutu Pedagogicznego Pañstwowej Wy¿szej szko³y Zawodowej w Nowym S±czu og³asza I edycjê konkursu na referat z zakresu matematyki dla uczniów gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych.
Zbiórka zu¿ytych nakrêtek dla B³a¿eja (2014)
NewsyNakrêtki dla chorej Nikoli
Zbiórka zu¿ytych nakrêtek!

W szkole trwa zbiórka zu¿ytych plastikowych nakrêtek na rehabilitacjê 4-letniego B³a¿eja. Nakrêtki przynosimy do sali nr 22 do Pani Janiny Konstanty. Wiêcej informacji pod adresem Fundacji Collegium Progressus .
Zachêcamy do aktywnego udzia³u w akcji.
Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2014
GrafikiPoznajemy Parki Krajobrazowe Polski 2014 konkurs
25.02.2014 r. cztery uczennice naszego gimnazjum: Katarzyna Górka 3b, Joanna Surdziel 2a, Natalia Padula 1b i Dominika Uroda 1b wziê³y udzia³ w III etapie XIII edycji ogólnopolskiego konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", który odby³ siê w Barcicach.
Nasze gimnazjum dru¿ynowo zajê³o V miejsce. Ka¿dy uczestnik konkursu otrzyma³ dyplom i nagrody rzeczowe. Gratulujemy.
Wska¼niki EWD Gimnazjum Rytro
NewsyEWD gimnazjum
Zapraszamy do zapoznania siê ze wska¼nikami EWD dla naszego gimnazjum.

Trzyletnie wska¼niki egzaminacyjne dla gimnazjów s± ¼ród³em informacji przydatne w ewaluacji zewnêtrznej. W syntetyczny, graficzny sposób charakteryzuj± gimnazja ze wzglêdu na wyniki egzaminacyjne oraz efektywno¶æ nauczania.
¦wiêto patrona szko³y
Grafikiks. Józef Wo¼niacki Gimnazjum Rytro patron
¦wiêto patrona szko³y ks. Józefa Wo¼niackiego - fotogaleria
Jase³ka 2013 - fotogaleria
GrafikiJase³ka 2013 Gimnazjum Rytro
Jase³ka 2013 - fotogaleria
¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2013 - fotogaleria
Grafiki¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2013 - fotogaleria
¦wiêto Niepodleg³o¶ci 2013 - fotogaleria
Strona 4 z 42 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
zakonczenie2012_105
zakonczenie2012_105
Zakoñczenie roku szk. 2011/12
Najlepsze zdjcie
misterium2012_22
misterium2012_22
Misterium Mêki Pañskiej 2012
Z ycia szkoy
dzienziemi2007_18
dzienziemi2007_18
Dzieñ Ziemi 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368845 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7725619 Unikalnych wizyt