Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Ma³opolski Konkurs Polonistyczny "Polaków portret literacki"
Uczniowie pisz±... Dzisiaj 21.11.2006 r. odby³ siê w naszej szkole Konkurs Polonistyczny. Uczestnicy z klas 2 i 3 musieli wcze¶niej przeczytaæ taki oto zbiór utworów... Czytaj dalej
..::AnDrZeJkI::..
Uczniowie pisz±...Andrzejki2006Zbli¿aj±cy siê wielkimi krokami dzieñ 22 listopada napawa uczniów ogromn± rado¶ci±, gdy¿ to w³a¶nie wtedy, o godzinie 15:30 odbêd± siê w naszym gimnazjum ANDRZEJKI 2006!
Ta wspania³a zabawa, pochodz±ca ze Szkocji, to nie tylko lanie wosku, ale to przede wszystkim wieczór wielkich wró¿b dotycz±cych mi³o¶ci... ka¿dego z nas ciekawi przysz³o¶æ... wiêc warto siê zabawiæ... a mo¿e w tym roku to, co wywró¿ymy sobie spe³ni siê nam? ¯yczê tego wszystkim smiley A oto kilka ciekawych wró¿b, które nie wymagaj± wielu przedmiotów i ³atwo mo¿na je wykonaæ w domu czy te¿ w klasie podczas zabawy... polecam smiley Czytaj wiêcej

Galeria 88. Rocznicy Odzyskania Niepodleg³o¶ci
GrafikiZapraszamy do obejrzenia galerii zdjêæ z uroczysto¶ci upamiêtniaj±cej 88. Rocznicê Odzyskania przez Polskê Niepodleg³o¶ci. Kliknij tutaj, aby obejrzeæ zdjêcia...
Parki Krajobrazowe 2006- pytania i odpowiedzi
NewsyW naszym serwisie prezentujemy pytania i odpowiedzi do testu VI edycji Ponadregionalnego Konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski" - etap szkolny 2006/2007, który odby³ siê 7 listopada 2006 r. Tutaj znajdziesz te¿ informacje o zwyciêzcach tego etapu.
Wiêcej informacji w tym artykule... (kliknij tutaj)
Konkurs o Popradzkim Parku Krajobrazowym
Uczniowie pisz±...Dnia 07.11.2006 o godzinie 10.00 w naszym gimnazjum odbêdzie siê Szkolny Etap Konkursu o Popradzkim Parku Krajobrazowym. Wszyscy uczestnicy konkursy dostan± test, który bêdzie sk³ada³ siê z 25 pytañ: 10 pytañ o PPK oraz 15 pytañ z dziedziny ekologii. Wszystkim uczestnikom ¿yczê jak najlepszych wyników oraz dostania siê do nastêpnego etapu...xD
Tekst dyktanda 2006
NewsyZ bloga drzewiarza

Nicnierobienie, niechby i wywa¿one, z rzadka jest chwalebne. Z¿ymaj±c siê, rzek³em wiêc na przekór sobie: "Przerze¿¿e przerzynark± na przestrza³ mi³orz±b tu¿-tu¿ obok tui...
Sportowa niedziela
Uczniowie pisz±...Dnia 15.10.2006 r. na ryterskim stadionie odby³y siê ró¿nego rodzaju konkursy dla dzieci i m³odzie¿y zorganizowane przez nauczycieli wychowania fizycznego. Trwa³y one do samego wieczoru mimo z³ej pogody.
Strona 41 z 42 << < 38 39 40 41 42 >
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
egzamin2012_40
egzamin2012_40
Egzamin gimnazjalny 2012
Najlepsze zdjcie
112_laczy_nas_09
112_laczy_nas_09
112 ³±czy nas 2010
Z ycia szkoy
szlakiem_archit_drewn_15
szlakiem_archit_drewn_15
Szlakiem Architektury Drewnianej 2007
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368482 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7602897 Unikalnych wizyt