Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
Tekst dyktanda 2006
Newsy

Tekst Dyktanda 2006 dla doros³ych:

Z bloga drzewiarza

Nicnierobienie, niechby i wywa¿one, z rzadka jest chwalebne. Z¿ymaj±c siê, rzek³em wiêc na przekór sobie: "Przerze¿¿e przerzynark± na przestrza³ mi³orz±b tu¿-tu¿ obok tui. Znienacka i bez ceregieli ¶ciosaj to plugastwo, co zza hibiskusa wytrzeszcza cêtkowane niby-oczy. Oj, bêdzie¿ to ko¶ba, ¿e hej! Zarazem sczy¶cisz chaszcze na wprost transzei i baldachogrono hortensji naprzeciw grz±skiej stru¿ki. Umaisz potem odrzwia, rozsi±dziesz siê popod nimi i dla relaksu stworzysz limeryk, ot, choæby taki:
Sufra¿ystka z Koñskowoli
boogie-woogie wspak rzêpoli,
myl±c c-moll i As-dur, gdy¿
hyca przy tym wszerz, w dal i wzwy¿,
woja¿uj±c w¶ród bemoli
.

UWAGA: mo¿liwy jest tak¿e tradycyjny zapis wiersza z wielkimi literami na pocz±tku ka¿dego wersu. Takiego zapisu jak poni¿ej nie nale¿y wiêc uwa¿aæ za b³êdny:

Sufra¿ystka z Koñskowoli
Boogie-woogie wspak rzêpoli,
Myl±c c-moll i As-dur, gdy¿
Hyca przy tym wszerz, w dal i wzwy¿,
Woja¿uj±c w¶ród bemoli.


Tekst Dyktanda 2006 dla uczestników do lat 16:

Mrzonki po¿±dliwych rzezimieszków w chaszczach

Stalowoszary zmierzch na rubie¿ach Laponii. W ober¿y æwieræ-Skandynaw w towarzystwie zgrai pseudowikingów rzuci³ w euforii: "Skarb tu¿-tu¿, wiêc na razie nie mórzmy¿ siê g³odem, bom niena¿arty!". Tote¿ w okamgnieniu spo¿yli gulasz z parzonymi jarzynami, po czym chwytali wpó³ na wpó³ przera¿one cud-dziewczyny. Naraz chimeryczny, hardy tubylec krzykn±³: "To¿ to hulaki!". Z naprzeciwka jego kompani spode ³ba spozierali na obskurnych nietutejszych, jakby rozwa¿aj±c, jak by ich przepêdziæ. Na pewno dosz³oby do handryczenia siê, lecz z nag³a umknêli hurkocz±cym hyundaiem wzd³u¿ rzeczu³ki, przez gêsto rosn±ce, prawie ¿e dojrza³e je¿yny. Zatrzymawszy siê w pó³ drogi, pó³klêczeli w pó³mroku nad æwierækilometrow± otch³ani±. Czy¿by szlak donik±d? Chuderlawy hipochondryk o wygl±dzie charta omal¿e nie zemdla³. Herszt ukoi³ go s³owami: "Bez histerii, zapewne niezad³ugo bêdziemy multimilionerami!". Tymczasem z oddali raz po raz s³ychaæ by³o szybkostrzeln± trójlufkê, rzê¿enie, charkot. Twarz przywódcy tej kompanii zszarza³a. "Niech¿e¿ sczeznê, je¶li to nie tabun angloarabów. Czyha niebezpieczeñstwo!" - wrzasn±³ Lapoñczyk. Wszyscy, przera¿eni nie na ¿arty, wrzeszcz±c wniebog³osy, czmychnêli. Znienacka wychynê³a s³u¿ba Interpolu. G³ównodowodz±cy hukn±³: "Skuæ ich!". Nasz bohater w potê¿nej chandrze jêkn±³ pó³gêbkiem: "Hart ducha nadaremny, trud poszed³ wniwecz, na darmo".

Wiêcej informacji na stronie: http://www.dyktando2006.pl/index.php
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
jaselka2012_17
jaselka2012_17
Jase³ka 2012
Najlepsze zdjcie
zakonczenie2010_57
zakonczenie2010_57
Zakoñczenie roku szk. 2009/2010
Z ycia szkoy
robert2010_15
robert2010_15
Po¿egnanie Roberta
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 368845 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7712689 Unikalnych wizyt