Nawigacja
Gimnazjum
  Strona główna
  Godziny zajęć
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrań
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2017/18
  Testy gimnazjalne
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyróżnienia
  Pliki
  Kontakt

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieZapomniane hasło?
Zmiana podstawy programnowej a egzaminy gimnazjalne
Newsy
MATEMATYKA

Wpływ zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnętrznych w roku szk. 2007/2008

Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z matematyki na przebieg egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008

Młodzież, która przystąpi do egzaminów w roku szkolnym 2007/2008, była uczona według programów nauczania uwzględniających treści starej podstawy programowej. Obowiązująca od 1 września br. nowa podstawa programowa z matematyki różni się zakresem treści dla poszczególnych etapów kształcenia od podstawy programowej obowiązującej wcześniej. Mając to na uwadze, ogłaszam listę treści, które nie będą sprawdzane na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008.

Zadania egzaminacyjne w roku 2008 nie będą sprawdzać następujących treści:

Poziom egzaminu Treści nauczania
Sprawdzian w klasie VI Procenty. Przykłady przyporządkowań; zaznaczanie punktów o danych współrzędnych i odczytywanie współrzędnych punktów na płaszczyźnie. Przykłady odbić lustrzanych; oś symetrii figury. Kąty wierzchołkowe; kąty przyległe. Ostrosłupy – ich siatki i modele. Walce, stożki, kule – rozpoznawanie w sytuacjach praktycznych.
Egzamin gimnazjalny Przykłady liczb niewymiernych. Wzory skróconego mnożenia. Interpretacja geometryczna układu równań liniowych z dwiema niewiadomymi. Kąt środkowy i kąt wpisany oparte na tym samym łuku. Przykłady przekształceń geometrycznych. Proste równoległe przecięte trzecią prostą. Twierdzenie Talesa. Wzajemne położenie prostej i okręgu; prosta styczna. Równoległość i prostopadłość w przestrzeni.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom podstawowy Podstawowe pojęcia rachunku zdań. Potęgi o wykładniku niewymiernym. Logarytmy; podstawowe własności logarytmów. Dzielenie wielomianów, twierdzenie Bézouta. Definicja ogólna funkcji homograficznej i jej własności. Sposoby rozwiązywania nierówności z funkcją homograficzną. Przekształcenia wykresów funkcji liczbowych: y=-f(x), y= f(-x). Twierdzenie o okręgu wpisanym w czworokąt i okręgu opisanym na czworokącie. Opis półpłaszczyzny za pomocą nierówności. Miara łukowa kąta. Definicje funkcji trygonometrycznych dowolnego kąta. Wykresy funkcji trygonometrycznych. Funkcja wykładnicza.
Równania trygonometryczne; sin x=a, cos x=a, tg x= a,
dla 0o < x <90o.
Równanie okręgu (x-a)2 + (y-b )2= r2 . Wzory dotyczące permutacji, kombinacji, wariacji z powtórzeniami i bez powtórzeń.
Egzamin maturalny z matematyki – poziom rozszerzony Twierdzenie o rozkładzie liczby naturalnej na czynniki pierwsze. Wzór (a – 1)(1 + a +...+ an-1) = an -1. Indukcja matematyczna. Różnowartościowość funkcji. Funkcje parzyste, nieparzyste, okresowe. Dwumian Newtona. Równania i nierówności wykładnicze i logarytmiczne. Nierówności trygonometryczne. Wzory redukcyjne. Przykłady ciągów zdefiniowanych rekurencyjnie. Pojęcie granicy ciągu. Obliczanie granic ciągów. Suma szeregu geometrycznego. Pojęcie funkcji ciągłej. Pojęcie pochodnej. Interpretacja geometryczna i fizyczna pochodnej. Obliczanie pochodnych wielomianów i funkcji wymiernych. Związek pochodnej z istnieniem ekstremów i z monotonicznością funkcji. Zastosowanie pochodnej do rozwiązywania problemów praktycznych. Przykłady przekształceń geometrycznych: obrót. Twierdzenie o związkach miarowych między odcinkami stycznych i siecznych. Wielościany foremne. Rzut prostokątny na płaszczyznę. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoullego. Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych.

Dodatkowe informacje:

1. Na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008 obowiązują dotychczasowe standardy wymagań egzaminacyjnych w zakresie zgodnym z nową podstawą programową z matematyki, z uwzględnieniem treści powyższego komunikatu.

2. Ogłoszenie listy treści, które nie będą sprawdzane na egzaminach zewnętrznych w roku szkolnym 2007/2008, nie powinno prowadzić do odstąpienia od realizacji tych treści w szkole, jeśli występują w aktualnych programach nauczania.
Wydawcy podręczników deklarują podjęcie działań zmierzających do upowszechnienia informacji o sposobach realizacji nowej podstawy programowej z matematyki z wykorzystaniem dotychczasowych podręczników i zbiorów zadań. Dotyczy to w szczególności propozycji modyfikacji rozkładu czasu poświęcanego na realizację materiału programowego.

3. W dodatkowym komentarzu dyrektor CKE opisuje rolę podstawy programowej z matematyki w kontekście wymagań egzaminacyjnych.

4. Ograniczenie zakresu treści nie oznacza obniżenia wymagań egzaminacyjnych. Przeciwnie – ma służyć zwiększeniu efektywności kształcenia matematycznego w szkole, ukazywanej m.in. poprzez wyniki egzaminów zewnętrznych. Szerzej o tym pisze w swoim komentarzu prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący zespołu ekspertów, który przygotował propozycje zmian w podstawie programowej i standardach wymagań egzaminacyjnych.

5. Szczegółowy komentarz do dotychczasowej podstawy programowej z matematyki w szkole ponadgimnazjalnej kończącej się maturą zaprezentowano w zaktualizowanym „Informatorze o egzaminie maturalnym z matematyki w latach 2008 i 2009” opublikowanym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (www.cke.edu.pl) i okręgowych komisji egzaminacyjnych. W informatorze tym znajdują się też przykłady zadań egzaminacyjnych odnoszących się do aktualnego zakresu treści nauczania.


JęZYK POLSKI

Wpływ zmiany podstawy programowej z j.polskiego na treść egzaminów zewnętrznych w latach 2008 i 2009

Komunikat dyrektora CKE z dnia 12.09.2007 r. na temat wpływu zmiany podstawy programowej z języka polskiego na treść egzaminów zewnętrznych w latach 2008 i 2009

Lista lektur obowiązkowych zawarta w nowej podstawie programowej, wprowadzonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2007 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU nr 157, poz. 1100), będzie wprowadzana stopniowo, od pierwszej klasy danego etapu kształcenia.

Egzaminy zewnętrzne: sprawdzian w klasie VI, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny z języka polskiego mogą odwoływać się do nowo wprowadzanych lektur dopiero w roku szkolnym 2009/2010. W związku z tym informujemy, że na egzaminach zewnętrznych w 2008 i 2009 roku obowiązuje dotychczasowa lista lektur.

Informujemy przy okazji, że wydawnictwa edukacyjne zobowiązały się do końca września umieścić na swoich stronach internetowych tytuły tych dzieł literackich (wpisanych na listę lektur obowiązkowych), które autorzy podręczników proponują omawiać w pierwszych klasach danego etapu edukacyjnego. Zapowiedziano też publikację propozycji planów wynikowych (rozkładów materiału), obejmujących zmiany lekturowe.

Źródło: http://www.cke.edu.pl/


Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotkań z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotkań z rodzicami
Zdjęcie dnia
eko_oko_foto2008_3
eko_oko_foto2008_3
EKO-OKO-FOTO 2008
Najlepsze zdjęcie
slubowanie2007_07
slubowanie2007_07
Ślubowanie 2007
Z życia szkoły
park_linowy2008_06
park_linowy2008_06
Park linowy Rytro ABlandia 2008
Promocja
Szkoła Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sądecka Telewizja Internetowa
Telewizja sądecka : Sądeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Sącz
Unikalne IP
Odwiedziło nas 337327 różnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

10486956 Unikalnych wizyt